English down below

De vluchtelinge stemwijzer is een interactieve installatie waarbij jouw mening over vluchtelingen visueel naar je wordt terug gespeeld. Hiermee wilde we bereiken dat mensen die nog geen mening hadden over vluchtelingen deze konden vormen, en mensen die al wel een mening hadden laten inzien wat die mening werkelijk betekende. Wat houd het werkelijk in als je roept: “vluchtelingen zijn een bedreiging voor de samenleving”?

De installatie maakt gebruik van augmented reality. Zodra je met de tablet de poster scant krijg je een stelling voor je waar je eens of oneens op kan beantwoorden. Tegelijkertijd loopt er een 8-bit geanimeerde vluchteling met je mee door alle vragen heen. Op het einde loopt deze zelfde vluchteling door een scenario waarin jouw visie op vluchtelingen verbeeld wordt.

Na de vluchtelingenwijzer ingevuld te hebben kregen mensen een stempas met nog een keer hun antwoorden en een boekje met uitleg en een neutrale blik op de stellingen. Aan de stempas zat een afscheurstrookje waar de stemmer zijn of haar mening over vluchtelingen nog verder op kon onderbouwen of feedback kon geven op onze installatie. Dit werd dan in stembus gedaan.

De vluchtelingen stemwijzer is gemaakt in samenwerking met Saskia Gerrits en Don den Boef

Mijn bijdrage was de 8-bit animatie van de vluchteling, de aankleding van de installatie en het achtergrond onderzoek voor de stellingen.

The refugee voting guide is an interactive installation where your opinion about refugees is visually played back to you. With this installation we wanted to help people who did not yet have a opinion about refugees with forming an opinion, and to show people who already had a formed opinion what this opinion really meant. what does it mean when you shout: “refugees are a threat to society”?

The installation uses Augmented reality. As soon as you scan the poster with the tablet, the first question pops up, asking for your opinion. you could answer agree or disagree. While you are going from poster to poster answering questions, a 8-bit animated refugee walks with you. At the end, this same refugee will walk through a cutscene, visually showing your opinion on refugees.

After the cutscene is over, you would get a voting pass, again showing your answers, and a two-page booklet with some more neutral information about the background of the questions. The voting pass had a strip that you could tear off to substantiate your opinion or to give feedback on our installation. This could than be put into our voting bin.

The refugee voting guide was made in collaboration with Saskia Gerrits and Don den Boef

My contribution consisted of the 8-bit animation of the refugee, the dressing of the installation itself and doing the background research where the questions were based on